Co je Zákoník práce Seznam částí Část 1 Část 2 Část 3 Část 4 Část 5 Část 6 Část 7 Část 8 Část 9 Část 10 Část 11 Část 12 Část 13 Část 14

Co je Zákoník práce

Základním a hlavním právním předpisem pro oblast práce je Zákoník práce. Je zákonem, který komplexně upravuje oblast pracovně-právních vztahů v právním řádu České republiky.

Hlavním přínosem této formy (tzn. zákoníku namísto zákona/ů) je komplexnost úpravy pracovní legislativy v jednom právním předpise. Úprava práce a pracovně-právních vztahů tak není roztříštěna do řady jiných právních norem.

Zákoník práce upravuje podmínky zaměstnávání, podmínky pro výkon práce, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele. Stanovuje tedy např. typy pracovních smluv, náležitosti jejich uzavření, regulaci pracovní doby a směnného provozu, nároky na dovolenou, hlášení dovolené, podmínky odměňování a další pracovní témata. Níže naleznete Zákoník práce v neajktuálnějším znění, tj. znění platném od 1. října 2015.

Seznam částí Zákoníku práce


Část 1:

"Všeobecná ustanovení"


Část 2:

"Pracovní poměr"


Část 3:

"Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr"


Část 4:

"Pracovní doba a doba odpočinku"


Část 5:

"Bezpečnost a ochrana zdraví při práci"


Část 6:

"Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmů ze základního pracovněprávního vztahu"


Část 7:

"Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce"


Část 8:

"Překážky v práci"


Část 9:

"Dovolená"


Část 10:

"Péče o zaměstnance"


Část 11:

"Náhrada majetkové a nemajetkové újmy"


Část 12:

"Informování a projednání, působnost odborové organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci"


Část 13:

"Společná ustanovení"


Část 14:

"Přechodná a závěrečná ustanovení"